Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

flute

Bản dịch
sáo
Do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
want
wantto
muốn
muốn
to
wantto
muốn
vào
đối với
với
play
chơi
đàn
the
(article)
flute
sáo
or
hoặc
hay
the
(article)
violin
vĩ cầm
viôlông
?
Bạn có muốn chơi sáo hoặc đàn vĩ cầm không?
Có 0 lời bình
Do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
want
wantto
muốn
muốn
to
wantto
muốn
vào
đối với
với
play
chơi
đàn
the
(untranslated)
flute
sáo
and
với
the
(untranslated)
violin
viôlông
vĩ cầm
?
Bạn có muốn chơi sáo và đàn viôlông không?
Có 2 lời bình
You
bạn
like
thích
giống như
giống
to
để
vào
đối với
listen
listento
nghe
nghe
lắng nghe
nghe lời
to
listento
nghe
để
vào
đối với
your
của bạn
son
con trai
play
chơi
đàn
the
(article)
flute
sáo
.
Bạn thích nghe con trai mình chơi sáo.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.