flag

Bản dịch
cờ, lá cờ
The
(article)
colors
những màu sắc
màu
of
của
the
(article)
flag
lá cờ
cờ
are
đang
red
màu đỏ
đỏ
and
với
white
màu trắng
trắng
.
Những màu sắc của lá cờ là màu đỏ và màu trắng.
Có 8 lời bình
The
(article)
soldier
người lính
runs
chạy
chạy bộ
điều hành
with
với
cùng
bằng
the
(article)
flag
lá cờ
cờ
.
Người lính chạy với lá cờ.
Có 3 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
has
a
một
flag
lá cờ
cờ
.
Anh ấy có một lá cờ.
Có 12 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.