Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

films

Bản dịch
Những bộ phim
I
tôi
like
thích
giống như
giống
the
(article)
arts
Nghệ thuật
,
especially
đặc biệt là
đặc biệt
nhất là
films
Những bộ phim
.
Tôi yêu nghệ thuật, đặc biệt là những bộ phim.
Có 8 lời bình
I
tôi
have
already
rồi
produced
đã sản xuất
nine
chín
films
Những bộ phim
.
Tôi đã sản xuất chín bộ phim rồi.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.