Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

figure

Bản dịch
hình dáng, hình tượng, dáng
She
cô ta
cô ấy
has
a
một
good
đẹp
tốt
hay
figure
hình dáng
hình tượng
dáng
because
bởi vì
tại vì
she
cô ta
cô ấy
swims
bơi
every
everyday
mỗi ngày
hằng ngày
mỗi
từng
tất cả
day
everyday
mỗi ngày
hằng ngày
ngày
.
Cô ta có một thân hình đẹp bởi vì cô ấy bơi mỗi ngày.
Có 4 lời bình
I
tôi
did
didnot
đã không
đã
đã làm
not
didnot
đã không
không
không phải là
like
likethat
như thế
như vậy
thích
giống như
giống
that
likethat
như thế
như vậy
đó
điều đó
việc đó
figure
hình dáng
hình tượng
dáng
.
Tôi đã không thích hình dáng đó.
Có 4 lời bình
She
cô ta
cô ấy
has
a
một
good
đẹp
tốt
hay
figure
hình dáng
hình tượng
dáng
because
bởi vì
tại vì
she
cô ta
cô ấy
swims
bơi
every
everyday
mỗi ngày
hằng ngày
mỗi
từng
tất cả
day
everyday
mỗi ngày
hằng ngày
ngày
.
Cô ta có một thân hình đẹp bởi vì cô ấy bơi mỗi ngày.
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.