Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

fifteen

Bản dịch
mười lăm
There
thereare
ở kia
ở đó
đó
are
thereare
thì
fifteen
mười lăm
restaurants
nhà hàng (plural)
in
trong
vào
the
(article)
town
thị trấn
.
mười lăm nhà hàng trong thị trấn.
Có 7 lời bình
For
trong (time)
đối với
fifteen
mười lăm
minutes
phút
những phút
Trong mười lăm phút
Có 16 lời bình
Fifteen
mười lăm
years
năm
năm (số nhiều)
Mười lăm năm
Có 35 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.