Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

favor

Bản dịch
ơn huệ
Everyone
is
in
favor
of
your
idea
.
Mọi người ủng hộ ý tưởng của bạn.
Có 9 lời bình
Everyone
is
in
favor
of
your
idea
.
Mọi người ủng hộ ý tưởng của bạn.
Có 9 lời bình
I
want
to
ask
you
a
favor
.
Tôi muốn nhờ bạn giúp đỡ.
Có 13 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.