Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

favor

Bản dịch
ơn huệ
Everyone
mọi người
ai cũng
is
isinfavorof
ủng hộ
đang
bị
in
isinfavorof
ủng hộ
trong
vào
favor
isinfavorof
ủng hộ
ơn huệ
of
isinfavorof
ủng hộ
của
your
của bạn
idea
ý kiến
ý tưởng
.
Mọi người ủng hộ ý tưởng của bạn.
Có 9 lời bình
I
tôi
want
wantto
muốn
muốn
to
wantto
muốn
vào
đối với
với
ask
hỏi
yêu cầu
you
bạn
a
một
favor
ơn huệ
.
Tôi muốn nhờ bạn giúp đỡ.
Có 13 lời bình
I
tôi
need
cần
cần phải
a
một
favor
ơn huệ
.
Tôi cần một sự giúp đỡ.
Có 14 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.