Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

fast

Bản dịch

nhanh

Fast
food
is
popular
in
the
city
.

Thức ăn nhanh thì phổ biến trong thành phố.

Có 4 lời bình

The
flight
was
very
fast
.

Chuyến bay đã là rất nhanh.

Có 7 lời bình

The
brown
horse
is
fast
.

Con ngựa màu nâu thì nhanh.

Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.