Tiếng Anh

fast

Tiếng Việt
nhanh

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
fastVí dụFast food is popular in the city.Bản dịchThức ăn nhanh thì phổ biến trong thành phố.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.