Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

fashion

Bản dịch
thời trang
Your
của bạn
skirt
váy
is
đang
bị
out
outoffashion
lỗi thời
hết
ngoài
of
outoffashion
lỗi thời
hết
của
fashion
outoffashion
lỗi thời
thời trang
.
Cái váy của bạn thì không hợp thời trang.
Có 2 lời bình
Later
sau đó
sau
lát sau
this
này
việc này
điều này
idea
ý tưởng
ý kiến
went
đã đi
out
outoffashion
lỗi thời
hết
ngoài
of
outoffashion
lỗi thời
hết
của
fashion
outoffashion
lỗi thời
thời trang
.
Sau đó ý tưởng này đã trở nên lỗi thời.
Có 2 lời bình
I
tôi
study
học
nghiên cứu
sự nghiên cứu
fashion
thời trang
.
Tôi học thời trang.
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.