Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

failure

Bản dịch

thất bại

I
am
old
,
but
I
am
not
a
failure
.

Tôi thì già, nhưng tôi không phải là một sự thất bại.

Có 5 lời bình

This
is
a
total
failure
.

Đây là một sự thất bại hoàn toàn .

Có 5 lời bình

That
country
is
a
failure
.

Quốc gia đó là một sự thất bại .

Có 52 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.