faces

Bản dịch
đối mặt, đối diện (với), đối mặt với
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.