Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

eye

Bản dịch
mắt
The
(article)
eyes
đôi mắt
mắt (plural)
are
thì
đang
like
giống như
giống
như
stars
ngôi sao
.
Những đôi mắt thì như những ngôi sao.
Có 4 lời bình
Do
donot
đừng
không
(auxiliary verb)
làm
not
donot
đừng
không
không
không phải là
shut
đóng
your
của bạn
eyes
đôi mắt
mắt (plural)
.
Đừng nhắm đôi mắt của bạn.
Có 9 lời bình
Where
ở đâu
đâu
nơi mà (conjunction)
are
thì
your
của bạn
eyes
đôi mắt
mắt (plural)
?
Đôi mắt của bạn ở đâu?
Có 32 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.