Tiếng Anh

explain

Tiếng Việt
giải thích

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
explainsVí dụMy brother explains how to use the computer.Bản dịchAnh trai tôi giải thích làm sao để dùng máy tính.
explainedVí dụShe explained her culture to me.Bản dịchCô ấy đã giải thích nền văn hóa của cô ấy cho tôi.
explainVí dụDo I need to explain it again?Bản dịchTôi có cần phải giải thích nó lần nữa không?

chia động từ explain

PersonPresentPast
Iexplainexplained
he/she/itexplainsexplained
you/we/theyexplainexplained
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.