experiences

Bản dịch
những trải nghiệm, những kinh nghiệm
She
cô ta
cô ấy
wrote
đã viết
a
một
book
quyển sách
sách
cuốn sách
about
về
khoảng
her
của cô ấy
cô ấy
experiences
những trải nghiệm
những kinh nghiệm
.
Cô ta đã viết một quyển sách về những trải nghiệm của mình.
Có 3 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.