Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

examples

Bản dịch
những ví dụ, những thí dụ
We
chúng tôi
study
nghiên cứu
sự nghiên cứu
học
some
một số
một vài
một ít
examples
những ví dụ
những thí dụ
.
Chúng tôi nghiên cứu một số ví dụ.
Có 22 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.