Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

example

Bản dịch
ví dụ, thí dụ, gương
They
chúng
họ
give
đưa cho
cho
đưa
an
một
An (proper name)
example
thí dụ
ví dụ
tấm gương
.
Họ đưa một ví dụ.
Có 7 lời bình
The
(article)
example
thí dụ
ví dụ
tấm gương
Ví dụ
Có 8 lời bình
We
chúng tôi
study
nghiên cứu
sự nghiên cứu
học
some
một số
một vài
một ít
examples
những ví dụ
những thí dụ
.
Chúng tôi nghiên cứu một số ví dụ.
Có 22 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.