everyone

Bản dịch
mọi người, ai cũng
Everyone
mọi người
ai cũng
I
tôi
know
biết
quen
speaks
nói
well
tốt
hay
khoẻ
of
của
her
cô ấy
của cô ấy
.
Tất cả mọi người tôi biết nói tốt về cô ấy.
Có 7 lời bình
There
thereis
ở kia
ở đó
đó
is
thereis
bị
a
một
magazine
tạp chí
for
cho
trong (time)
đối với
everyone
mọi người
ai cũng
.
Có một cuốn tạp chí dành cho mọi người.
Có 2 lời bình
Everyone
mọi người
ai cũng
has
a
một
different
khác nhau
khác
mother
người mẹ
mẹ
.
Mọi người có một người mẹ khác nhau.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.