Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

everybody

Bản dịch
mọi người, tất cả mọi người
Where
ở đâu
đâu
nơi mà (conjunction)
is
bị
everybody
mọi người
tất cả mọi người
else
khác
nữa
?
Mọi người khác ở đâu?
Có 8 lời bình
Everybody
mọi người
tất cả mọi người
is
bị
there
ở đó
đó
ở kia
.
Mọi người đều ở đó.
Có 8 lời bình
Everybody
tất cả mọi người
mọi người
needs
cần
water
nước
.
Mọi người cần nước.
Có 18 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.