Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

every

Bản dịch
mỗi, mọi, từng
Every
từng
mỗi
tất cả
human
con người
người
is
đang
an
một
An (proper name)
an
artist
nghệ sĩ
.
Mỗi con người là một nghệ sĩ.
Có 26 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
reads
đọc
every
từng
tất cả
mọi
book
quyển sách
sách
cuốn sách
.
Anh ấy đọc từng quyển sách .
Có 12 lời bình
She
cô ấy
cô ta
writes
viết cho
viết
to
cho
để
vào
me
tôi
every
mỗi
từng
tất cả
week
tuần
.
Cô ấy viết cho tôi mỗi tuần.
Có 19 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.