even

Bản dịch
thậm chí
I
tôi
do
donot
không
đừng
(auxiliary verb)
làm
not
donot
không
đừng
không
không phải là
even
thậm chí
have
a
một
brother
anh trai
em trai
.
Tôi thậm chí không có một người anh trai.
Có 18 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
does
doesnot
không
(unstranslated)
làm
not
doesnot
không
không
không phải là
even
thậm chí
have
clothes
quần áo
áo quần
đồ
.
Anh ta thậm chí không có quần áo.
Có 39 lời bình
Yes
vâng
,
even
thậm chí
him
anh ấy
Vâng, ngay cả anh ấy
Có 13 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.