Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

entry

Bản dịch
lối vào, mục, sự ghi vào
How
howmuch
bao nhiêu
như thế nào
làm sao
much
howmuch
bao nhiêu
nhiều
nhiều (d.từ không đếm được)
is
đang
entry
lối vào
sự ghi vào
sự đi vào
to
vào
để
đối với
the
(article)
zoo
vườn thú
sở thú
?
Giá vào sở thú là bao nhiêu?
Có 7 lời bình
Only
onlyoneentryperperson
chỉ một mục cho mỗi người
chỉ
chỉ có
duy nhất
one
onlyoneentryperperson
chỉ một mục cho mỗi người
một
người
mốt
entry
onlyoneentryperperson
chỉ một mục cho mỗi người
mục
mục (sổ sách)
lối vào
per
onlyoneentryperperson
chỉ một mục cho mỗi người
mỗi
person
onlyoneentryperperson
chỉ một mục cho mỗi người
người
Chỉ một mục cho mỗi người
Có 22 lời bình
I
tôi
see
thấy
trông thấy
xem
the
(article)
entry
lối vào
sự ghi vào
sự đi vào
.
Tôi nhìn thấy lối vào.
Có 11 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.