Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

entries

Bản dịch
mục (số nhiều)
The
(untranslated)
book
quyển sách
cuốn sách
sách
has
many
nhiều
entries
mục (số nhiều)
.
Cuốn sách có rất nhiều mục .
Có 15 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.