Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

effects

Bản dịch
ảnh hưởng (plural)
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.