Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

effect

Bản dịch
tác dụng, sự ảnh hưởng, hiệu ứng
These
này
đây là những
problems
vấn đề
have
no
không
đừng
effect
sự ảnh hưởng
tác dụng
hiệu ứng
on
trên
bật
vào (day, month)
us
chúng tôi
chúng ta
.
Những vấn đề này không có ảnh hưởng đến chúng tôi.
Có 12 lời bình
This
này
việc này
điều này
color
màu
màu sắc
has
the
(article)
opposite
trái ngược
ngược
ngược lại
effect
tác dụng
hiệu ứng
hiệu lực
.
Màu này có tác dụng trái ngược.
Có 16 lời bình
These
này
đây là những
problems
vấn đề
have
no
không
đừng
effect
sự ảnh hưởng
tác dụng
hiệu ứng
on
trên
bật
vào (day, month)
us
chúng tôi
chúng ta
.
Những vấn đề này không có ảnh hưởng đến chúng tôi.
Có 12 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.