Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

edition

Bản dịch
phiên bản, ấn bản
I
tôi
have
today
hôm nay
's
của
sở hữu dành cho danh từ
edition
ấn bản
phiên bản
.
Tôi có ấn bản của ngày hôm nay.
Có 7 lời bình
I
tôi
have
today
hôm nay
's
của
sở hữu dành cho danh từ
edition
ấn bản
phiên bản
.
Tôi có ấn bản của ngày hôm nay.
Có 7 lời bình
The
(article)
edition
phiên bản
ấn bản
Phiên bản
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.