doubts

Bản dịch
những sự nghi ngờ
She
cô ấy
cô ta
has
doubts
những sự nghi ngờ
about
về
khoảng
her
cô ấy
của cô ấy
husband
chồng
.
Cô ta có những nghi ngờ về chồng mình.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.