Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

document

Bản dịch

văn bản, tài liệu

The
document

Tài liệu

Có 8 lời bình

The
document

Tài liệu

Có 8 lời bình

My
parents
have
the
documents
.

Bố mẹ của tôi có những văn bản.

Có 22 lời bình
Thêm Mẫu Câu