Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

document

Bản dịch
văn bản, tài liệu
The
document
Tài liệu
Có 8 lời bình
The
document
Tài liệu
Có 8 lời bình
My
parents
have
the
documents
.
Bố mẹ của tôi có những văn bản.
Có 22 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.