discovery

Bản dịch
sự khám phá, sự tìm ra, sự phát hiện
The
(article)
discovery
sự khám phá
sự tìm ra
sự phát hiện
of
của
that
đó
việc đó
điều đó
medicine
thuốc
ngành dược
was
đã là
đã
important
quan trọng
.
Sự khám phá ra loại thuốc đó đã là quan trọng.
Có 4 lời bình
My
của tôi
discovery
sự khám phá
sự tìm ra
sự phát hiện
is
bị
more
hơn
nhiều hơn
important
quan trọng
.
Khám phá của tôi quan trọng hơn.
Có 3 lời bình
The
(article)
discovery
sự khám phá
sự tìm ra
sự phát hiện
of
của
that
đó
việc đó
điều đó
medicine
thuốc
ngành dược
was
đã là
đã
important
quan trọng
.
Sự khám phá ra loại thuốc đó đã là quan trọng.
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.