discoveries

Bản dịch
những khám phá, những phát hiện
Now
hiện tại
bây giờ
there
thereare
ở kia
ở đó
đó
are
thereare
đang
thì
new
mới
discoveries
những khám phá
những phát hiện
.
Hiện nay có những khám phá mới.
Có 2 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.