Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

directions

Bản dịch
những chỉ thị, những chỉ bảo, những chỉ dẫn
I
tôi
want
muốn
her
cô ấy
của cô ấy
to
toread
đọc
vào
đối với
với
read
toread
đọc
đọc
these
này
đây là những
directions
những chỉ thị
những chỉ dẫn
những hướng dẫn
.
Tôi muốn cô ta đọc những chỉ thị này.
Có 16 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.