Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

difficulty

Bản dịch

sự khó khăn, sự trở ngại

They
know
this
difficulty
.

Họ biết sự khó khăn này.

Có 3 lời bình

They
know
this
difficulty
.

Họ biết sự khó khăn này.

Có 3 lời bình

The
difficulty

Sự khó khăn

Có 14 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.