Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

develop

Bản dịch
phát triển
I
tôi
have
new
mới
ideas
những ý tưởng
những ý kiến
những sáng kiến
to
để
cho
vào
develop
phát triển
.
Tôi có những ý tưởng mới để phát triển.
Có 4 lời bình
We
chúng tôi
need
needto
cần
cần
cần phải
to
needto
cần
vào
đối với
với
develop
phát triển
Brazil
Brazil
.
Chúng ta cần phát triển Brazil.
Có 9 lời bình
They
họ
chúng
do
donot
không
đừng
(auxiliary verb)
làm
not
donot
không
đừng
không
không phải là
let
để cho
cho
để
me
tôi
develop
phát triển
.
Họ không để tôi phát triển.
Có 20 lời bình

Tất cả thể động từ của develop


PersonPresentPast
Idevelopdeveloped
he/she/itdevelopsdeveloped
you/we/theydevelopdeveloped
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.