Tiếng Anh

develop

Tiếng Việt
phát triển

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
developedVí dụIt has developed into a very large city.Bản dịchNó đã phát triển thành một thành phố rất lớn.
developVí dụI have new ideas to develop.Bản dịchTôi có những ý tưởng mới để phát triển.

chia động từ develop

PersonPresentPast
Idevelopdeveloped
he/she/itdevelopsdeveloped
you/we/theydevelopdeveloped
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.