details

Bản dịch
chi tiết, những chi tiết
I
tôi
want
muốn
details
chi tiết
những chi tiết
.
Tôi muốn các chi tiết.
Có 6 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
explained
giải thích (q.khứ)
the
(article)
problem
vấn đề
in
trong
vào
details
chi tiết
những chi tiết
.
Anh ấy đã giải thích vấn đề một cách chi tiết.
Please
làm ơn
vui lòng
xin
,
give
cho
đưa cho
đưa
me
tôi
more
nhiều hơn
hơn
details
chi tiết
những chi tiết
.
Làm ơn cung cấp cho tôi nhiều chi tiết hơn.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.