degrees

Bản dịch
độ
It
itis
Đây là
nó là
Đó là
is
itis
Đây là
nó là
Đó là
bị
ten
mười
10
degrees
độ
this
thismorning
sáng nay
việc này
này
điều này
morning
thismorning
sáng nay
sáng
buổi sáng
.
Trời mười độ sáng nay.
Có 11 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.