Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

definition

Bản dịch
định nghĩa
The
(article)
definition
định nghĩa
is
bị
in
trong
vào
the
(article)
book
quyển sách
sách
cuốn sách
.
Định nghĩa thì ở trong quyển sách.
Có 0 lời bình
There
thereis
ở kia
ở đó
đó
is
thereis
bị
no
không
đừng
official
chính thức
definition
định nghĩa
.
Không có khái niệm chính thức.
Có 3 lời bình
I
tôi
do
donot
không
đừng
(auxiliary verb)
làm
not
donot
không
đừng
không
không phải là
understand
hiểu
hiểu được
that
đó
điều đó
việc đó
definition
định nghĩa
.
Tôi không hiểu định nghĩa đó.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.