deep

Bản dịch
đậm, sâu, sâu sắc
It
itis
đây là
điều đó
is
itis
đây là
thì
a
một
cái
chiếc
deep
sâu sắc
sâu
question
câu hỏi
.
Nó là một câu hỏi sâu sắc.
Có 17 lời bình
Do
donot
đừng
không
(auxiliary verb)
làm
not
donot
đừng
không
không
không phải là
swim
bơi
in
trong
vào
deep
sâu
sâu sắc
đậm
water
nước
.
Đừng bơi ở nơi nước sâu.
Có 10 lời bình
The
(article)
pool
hồ bơi
bể bơi
is
bị
possibly
có thể
deep
sâu
sâu sắc
đậm
.
Hồ bơi có thể là sâu.
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.