Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

decisions

Bản dịch
những quyết định
Those
đó
kia
are
đang
good
hay
tốt
khoẻ
decisions
những quyết định
.
Đó là những quyết định tốt.
Có 1 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.