Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

decades

Bản dịch
nhiều thập kỷ, những thập kỷ
They
họ
chúng
work
việc làm (noun)
làm việc (verb)
làm (verb)
for
trong (time)
đối với
decades
nhiều thập kỷ
những thập kỷ
.
Họ làm việc trong nhiều thập kỷ.
Có 16 lời bình
Decades
những thập kỷ
nhiều thập kỷ
and
với
years
năm (số nhiều)
năm
Những thập kỷ và những năm
Có 24 lời bình
Over
qua
trong
xong
decades
nhiều thập kỷ
những thập kỷ
Qua nhiều thập kỉ
Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.