Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

death

Bản dịch
cái chết
Death
cái chết
is
đang
the
(article)
last
cuối cùng
kéo dài (verb)
option
sự lựa chọn
lựa chọn
.
Cái chết là sự lựa chọn cuối cùng.
Có 18 lời bình
I
tôi
do
donot
không
đừng
(auxiliary verb)
làm
not
donot
không
đừng
không
không phải là
think
thinkof
nghĩ về
nghĩ
suy nghĩ
of
thinkof
nghĩ về
của
death
cái chết
.
Tôi không nghĩ đến cái chết.
Có 14 lời bình
My
mydaughter
Con gái của tôi
của tôi
daughter
mydaughter
Con gái của tôi
con gái
is
isafraidof
sợ
bị
afraid
isafraidof
sợ
sợ
of
isafraidof
sợ
của
death
cái chết
.
Con gái tôi sợ cái chết.
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.