Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

deal

Bản dịch
thoả thuận
Do
(auxiliary verb)
làm
we
chúng tôi
have
a
một
deal
thoả thuận
?
Chúng ta có một thoả thuận không?
Có 10 lời bình
This
việc này
điều này
này
is
đang
a
một
good
tốt
hay
khoẻ
deal
thoả thuận
.
Điều này là một thỏa thuận tốt.
Có 3 lời bình
Do
(auxiliary verb)
làm
we
chúng tôi
have
a
một
deal
thoả thuận
?
Chúng ta có một thoả thuận không?
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.