danger

Bản dịch
sự nguy hiểm
It
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
bị
a
một
danger
sự nguy hiểm
of
của
our
của chúng tôi
time
thời gian
lần
.
Nó là một sự nguy hiểm của thời đại của chúng ta .
Có 7 lời bình
Now
hiện tại
bây giờ
she
cô ấy
cô ta
is
đang
bị
in
indanger
gặp nguy
trong
vào
danger
indanger
gặp nguy
sự nguy hiểm
.
Hiện giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm.
Có 2 lời bình
It
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
bị
a
một
danger
sự nguy hiểm
of
của
our
của chúng tôi
time
thời gian
lần
.
Nó là một sự nguy hiểm của thời đại của chúng ta .
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.