currency

Bản dịch
tiền tệ
We
chúng tôi
need
cần
cần phải
a
một
new
mới
currency
tiền tệ
.
Chúng ta cần một loại tiền tệ mới.
Có 4 lời bình
Which
nào (tạo câu hỏi mang tính chọn lựa)
nào
currency
tiền tệ
do
(auxiliary verb)
làm
they
họ
chúng
have
?
Họ có loại tiền tệ nào?
Có 2 lời bình
The
(article)
currency
tiền tệ
Tiền tệ
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.