Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

crops

Bản dịch
những vụ mùa
The
(article)
other
khác
important
quan trọng
crops
những vụ mùa
are
đang
coffee
cà phê
and
với
fruit
hoa quả
thành quả
trái cây
.
Những vụ mùa quan trọng khác là cà phê và hoa quả.
Có 3 lời bình
This
này
việc này
điều này
weather
thời tiết
is
bị
not
không
không phải là
good
tốt
hay
khoẻ
for
cho
trong (time)
đối với
the
(article)
crops
những vụ mùa
.
Thời tiết này không tốt cho những vụ mùa.
Có 4 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.