Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

crop

Bản dịch
vụ, vụ mùa, vụ thu hoạch
Rice
is
the
main
crop
of
that
region
.
Lúa là vụ chính của vùng đó.
Có 5 lời bình
Rice
is
the
main
crop
of
that
region
.
Lúa là vụ chính của vùng đó.
Có 5 lời bình
The
other
important
crops
are
coffee
and
fruit
.
Những vụ mùa quan trọng khác là cà phê và hoa quả.
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.