crime

Bản dịch
tội, tội ác
Is
đang
that
đó
điều đó
việc đó
a
một
crime
tội ác
tội
?
Đó có phải là một tội ác không?
Có 4 lời bình
It
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
đang
a
một
war
chiến tranh
crime
tội ác
tội
.
Nó là một tội ác chiến tranh.
Có 5 lời bình
It
itis
nó là
Đó là
Đây là
is
itis
nó là
Đó là
Đây là
đang
a
một
crime
tội ác
tội
,
by
bởi
cạnh
bằng
law
luật
.
Nó là một tội ác, theo luật.
Có 9 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.