could

Bản dịch
It
could
đã có thể
be
(untranslated)
possible
khả thi
.
Điều đó đã có thể khả thi.
Có 4 lời bình

Tất cả thể động từ của can

PersonPresentPast
Icancanned
he/she/itcanscanned
you/we/theycancanned

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.