Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

contracts

Bản dịch
hợp đồng (plural)
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.