content

Bản dịch
nội dung, dung lượng
The
(article)
content
nội dung
dung lượng
of
của
the
(article)
book
cuốn sách
quyển sách
sách
is
bị
not
không
không phải là
for
cho
trong (time)
đối với
children
trẻ con
trẻ em
những đứa trẻ
.
Nội dung của cuốn sách không dành cho trẻ em .
Có 10 lời bình
The
(untranslated)
content
nội dung
dung lượng
Nội dung
Có 6 lời bình
The
(article)
content
nội dung
dung lượng
of
của
the
(article)
book
cuốn sách
quyển sách
sách
is
bị
not
không
không phải là
for
cho
trong (time)
đối với
children
trẻ con
trẻ em
những đứa trẻ
.
Nội dung của cuốn sách không dành cho trẻ em .
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.