Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

considered

Bản dịch
xem xét, lưu tâm, quan tâm
Chia động từ của consider
I
tôi
would
wouldhave
đáng lẽ đã + verb + rồi
sẽ
have
wouldhave
đáng lẽ đã + verb + rồi
considered
xem xét
quan tâm
lưu tâm
that
đó
điều đó
việc đó
university
trường đại học
đại học
.
Tôi đáng lẽ đã xem xét đến trường đại học đó rồi.
Có 10 lời bình
I
tôi
would
wouldhave
đáng lẽ đã + verb + rồi
sẽ
have
wouldhave
đáng lẽ đã + verb + rồi
considered
quan tâm
xem xét
lưu tâm
that
đó
điều đó
việc đó
dress
đầm
.
Tôi đáng lẽ đã cân nhắc chiếc đầm đó rồi.
Có 7 lời bình
We
chúng tôi
would
wouldhave
đáng lẽ đã + verb + rồi
sẽ
have
wouldhave
đáng lẽ đã + verb + rồi
considered
xem xét
lưu tâm
quan tâm
that
đó
điều đó
việc đó
house
căn nhà
nhà
ngôi nhà
.
Chúng tôi đáng lẽ đã xem xét căn nhà đó.
Có 7 lời bình

Tất cả thể động từ của consider


PersonPresentPast
Iconsiderconsidered
he/she/itconsidersconsidered
you/we/theyconsiderconsidered
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.