Tiếng Anh

consider

Tiếng Việt
cân nhắc, xem như, coi như

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
considerVí dụPlease consider the job.Bản dịchLàm ơn cân nhắc công việc.
consideredVí dụI would have considered that university.Bản dịchTôi đáng lẽ đã xem xét đến trường đại học đó rồi.
considerVí dụI am going to consider him for the job.Bản dịchTôi sẽ cân nhắc anh ta cho công việc.

chia động từ consider

PersonPresentPast
Iconsiderconsidered
he/she/itconsidersconsidered
you/we/theyconsiderconsidered
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.